بسم الله الرحمن الرحیم
حمید ایزدبخش دانشجوی کارشناسی ارشد مدیرت دولتی و سیاست گذاری عمومی هستم.

H.eizadbakhsh@chmail.ir