باسمه تعالی

طرح تحول نظام سلامت به صورت سراسری در کل کشور در 557 بیمارستان (فاز اول) برنامه­ریزی شده و در حال اجراست (هدف این طرح حداقل در فاز اول تنها در بیمارستان­ها دولتی خلاصه شده است). این طرح از نظر میزان حمایت­های صورت گرفته اعم از مالی، قانونی، سیاستی و... نه تنها در حوزه سلامت بی­نظیر است بلکه حتی می­توان گفت در طول سی و پنج سال گذشته در میان برنامه­های دولت از جمله نوادر می­باشد. محورهای اصلی طرح تحول در شکل روبرو آمده است و مسئولین از فازهای مختلف در اجرای این طرح سخن می‌گویند؛ هرچند به نظر می‌رسد این گام‌ها از پیش تعیین‌شده نبوده است و منابع و مصارف اجرای این طرح و تاثیر آن بر بودجه دولت در کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار نگرفته است.

طرح تحول