باسمه تعالی

بنابه گفته قائم مقام وزیر بهداشت و درمان، گام چهارم طرح تحول نظام سلامت شروع شده است. در این نوشته سعی دارم مخاطبین را به نکته‌ای مهم در اجرای این گام توجه دهم. این گام که هدف خود را تنظم آموزش پزشکی قرار داده است سعی دارد، آموزش پزشک را بر مبنای آمایش سرزمینی قرار دهد. هرچند به گفته این مقام مسئول قرار نیست لزوما تعداد رشته‌ها و یا دانشجویان کاهش یا افزایش یابد اما باید به تبعات و لابی موجود در نظام سلامت توجه کرد و این گام از واقعیات فاصله نگیرد.

لابی موجود در نظام سلامت که از طرق مختلف از جمله نظام پزشکی و انجمن‌های علمی به دنبال منافع صنفی خود هستند، بدون شک نسبت به این گام بدون توجه نخواهند بود. افزایش تعداد پزشک در یک رشته خاص به معنای کاهش درآمد متخصصین آن رشته در آینده خواهد بود. بنابراین این گام باید واقعا بر مبنای آمایش سرزمینی و نیاز واقعی کشور باشد.