باسمه تعالی

مدتی است شیوع و گسترش قارچ گونه چای خانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها را در تهران مشاهده می‌کنیم. نقِل مجلس این مکان‌ها قلیان است که هر روز پزشکان از مشکلات عدیده‌ای که برای فرد و جامعه ایجاد می‌کند، سخن می‌گویند. اینگونه مکان‌ها دسترسی به قلیان را بسیار راحت کرده است و متاسفانه نظارت و محدودیت کافی بر آن ها نیست.

جالب است دانستن اینکه مدتی پیش برای انجام یک مصاحبه به خدمت آقای پزشکیان رسیدم  که شخصی در راهروی مجلس به ایشان مراجعه کرد و از آقای پزشکیان درخواست موافقت با تاسیس صنف قهوه‌خانه را داشت. خوشبختانه با مخالفت ایشان مواجه شد اما ترس از این دارم چندی دگر با لابی گری عرصه بر امثال دکتر پزشکیان تنگ آمده و این کار نه چندان شریف مرجعی برای دفاع از حقوق خود یابد.