باسمه تعالی

از شروع طرح تحول نظام سلامت، دلسوزان انقلاب مکررا با صدای بلند و آهسته به گوش مسئولین رساندند که این طرح از جنبه های مختلف مسئله ساز است اما بی توجهی مسئولین به این انتقادها امروز طرح تحول نظام سلامت را در آستانه مشکلات بزرگ قرار داده است به طوری که وزیر محترم بهداشت نیز به گلایه افتاده اند.

دهان دوختهاز آن زمانی که طرح تحول نظام سلامت، نقطه کانونی دولت تدبیر و امید گشت، افراد قلیلی جرات نقد از این طرح را به خود دادند. زیرا نقد این طرح به معنای نقد دولتی بود که محور کار خود را در دو حوزه قرار داده: یکی وزارت خارجه و دیگری سلامت. عده ای که دلشان از وزارت خارجه دکتر روحانی به تنگ آمده بود برای اینکه به فرمان رهبری مبنی بر عدم سیاه نمایی عمل کنند، طرح سلامت را نقطه مثبت قرار داده و به نقد سیاست خارجی دولت می پرداختند. نمایندگان مجلس در کمیسون بهداشت نیز که باید در ردیف اول نقد چنین طرحی بر می آمدند از چند نظر دستشان بسته بود. دلیل اول همان عدم سیاه نمایی است که ذکر شد. عده ای دیگر از آن ها نفع مشترک با این طرح داشتند زیرا پزشک هستند و این طرح به شدت تحت حمایت جامعه پزشکان قرار گرفته است (عجیب نیست!) و نمی توانستند علیه همکاران خود حرفی بزنند. عده ای دیگر از ایشان دل به رضایت کوتاه مدت مردم خوش کرده بودند و نمی توانستند از این امر چشم بپوشانند. زیرا هرچه باشد نمایندگان مجلس از مردم رای می گیرند و... . هرچند می توان دسته چهارمی متصور شد که واقعا این طرح را مفید برای محرومین و مستضعین می پنداشتند که این امر عذر بدتر از گناه است زیرا نمایند مجلس در کمیسیون بهداشت باید با نظام سلامت آشنا باشد.  

اینکه چرا رسانه ها آنجور که باید و شاید در نقد و بررسی این طرح سخن نگفته اند و یا چرا متخصصان حوزه سلامت دهانشان دوخته شده است را اجازه بدهید باز نکنم. زیرا در این صورت از کجا بگویم که فلان برنامه در این راستا تهیه کننده اش عوض شد و یا چگونه بگویم که در تلویزیون نقد می گذارند و تمام موافقان طرح تحول دعوت می شوند و یا چگونه بگویم که می ترسم دهان من نیز دوخته شود.

والسلام علی من اتبع الهدی

حمید ایزدبخش

1394/4/1